Fotocredit:

Valgprogram 2015-2019

 

Oppegård MDG vil føre en politikk som gir høyere livskvalitet og bedre nærmiljer, fremfor økt materielt forbruk. Vi vil ta vare på naturen og matfatet, og bidra til å løfte Norge ut av oljeavhengighet.

Vi vil ha flere sykkelveier, tryggere skoleveier, renere luft og vann, og flere møteplasser for oss  alle. Les mer om hvordan vi vil utvikle Oppegård til livskraftig og moderne lokalsamfunn.

Les hele vårt valgprogram her.

 

august 21, 2015

Innhold

 1. Reduserte klimagassutslipp
 2. Tettstedsutvikling
  1. Kolbotn sentrum og omegn
  2. Svartskog
  3. Gjersjøen
  4. Oppegård Syd
 1. Skole
 2. Naturvern
 3. Lokal matproduksjon
 4. Helse, forebygging og omsorg
 5. Et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn
 6. Idrett
 7. Grønn økonomi

 

Fra MDGs prinsipprogram:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever på jorden i dag; med natur, dyr og fremtidige generasjoner.

Det grønne skiftet starter lokalt.  Dette innebærer et godt klimaarbeid, at miljø- og naturverninteresser sikres og at det grønne næringslivet prioriteres. Oppegård MDG vil være den politiske gartneren som får Oppegård til å vokse som en grønn kommune.

 

 1. Reduserte klimagassutslipp

Oppegård må raskest mulig ta grep for å bli klimanøytral. Det må satses mer på energiøkonomisering, og miljøvennlig bygging. All samfunnsutvikling må være innenfor naturens tålegrenser. Dette er særlig viktig for Oppegård som er en folketett kommune med lite areal og sårbar natur.  Vi og fremtidige generasjoner i Opppegård skal sikres tilgang på natur med et rikt biologisk mangfold.

 

Oppegård MDG vil:

Kommunen

 • Vedta en forpliktende klima- og energiplan hvor utslippkutt tallfestes.
 • Opprette en stilling som klima- og miljøvernrådgiver i kommuneadministrasjonen.
 • Innføre klimaregnskap og miljøsertifisering for kommunale og private aktører.
 • Innføre en grønn kommunal innkjøpspraksis som vektlegger gjenbruk, rettferdig handel, miljøvennlige produkter og kortreist økologisk mat.
 • At utslipp fra kommunal tjenestekjøring skal være null tonn C02 raskest mulig.
 • Stimulere til etablering av bruktbutikk, byttesentral, kontorcafé og reparasjonscafé.
 • Tilsette ansvarlig vaktmester i alle kommunale bygg for vedlikehold og god energistyring.

Bolig  

 • Satse på boliger med langt livsløp og bruk av gjenvinnbare materialer. Begrense unødige terrenginngrep og masseflytting.
 • Energi: satse på energiøkonomisering, bergvarme, fjernvarme, solenergi, passiv og plusshus.
 • Stimulere til redusert energiforbruk i husholdningene.

Bil

 • Ha flere ladestasjoner for el-biler, særlig i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk.
 • Ta initiativ til etablering av bilkollektiv i kommunen.

Tog og buss

 • Ha flere avganger av kollektivtransport og flere matebusser til togstasjonene.
 • Ha vesentlig billigere kollektivtransport. Billetten for skoleskyss må utvides til å gjelde som ordinært Ruter-årskort. 30-dagersbillett hos Ruter skal koste 200 kroner for ungdom og studenter. Sone 1-takst også for reiser gjennom to soner, og gjøre reiser utover to soner et pristrinn lavere.
 • Det bør være mulig å ta med sykkel gratis på all kollektivtransport, så sant det er plass.
 • Stille krav til busselskaper og drosjenæringen om nullutslippsteknologi.

Sykkel og gange

 • Ferdigstille ekspressykkelveier med belysning fra Kolbotn og Oppegård til Oslo sentrum.
 • Utbygge nettet av gang- og sykkelveier i kommunen.
 • Samarbeide med de andre MDG-lagene i Follo om prosjektet ”Sykkelregionen Follo”.
 • Ta initiativ til momsfritak på el-sykler.
 • Etablere flere sykkelparkeringsplasser ved togstasjonene.
 • Brøyte og strø gang- og sykkelveiene vinterstid.
 • Ta initiativ til flere kommunale el-sykler (for kommunalt ansatte).

 

 1. Tettstedsutvikling

Boligområdene i Oppegård må planlegges og organiseres slik at de blir en viktig del av løsningen på miljøproblemene. Oppegårds tettsteder skal ha kjerner som er frie for støy og forurensning fra motorkjøretøy.  Det skal være mulig å leve godt og miljøvennlig både i byer, tettsteder og bygder.

Vi vil virkeliggjøre tettstedenes potensielle miljøfortrinn ved å fortette, men også forgrønne dem. Vi vil satse på miljøvennlig bygging, jordvern, vern av grøntområder, kulturlandskap og aktivt hagebruk i tettstedene. Urbant jordbruk og grønne tak gir økt livskvalitet og forbedret folkehelse gjennom folkelig engasjement. Grønne områder og tak bidrar også til å begrense flom ved styrtregn, som vil øke i takt med klimaendringene.

Alle bygg må bygges for å kunne vare lenge. Nye bygg skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader. Det bør stimuleres til rehabilitering og tilpasning av eksisterende bygg framfor riving og nyoppføring.

 

Oppegård MDG vil:

Kolbotn sentrum og omegn

 • Rense og rehabilitere Kolbotnvannet slik at man kan bade og fiske her uten helserisiko.
 • At Kolbotn i enda større grad skal fremstå som et grønt tettsted med komplett handels-, service og tjenestetilbud.
 • Fortette Kolbotn sentrum og området rundt. Det meste av befolkningsveksten bør skje i områder med kort avstand til handelstilbud og togstasjonene. I all utbygging må miljøhensyn være førende.
 • At det etableres bruktbutikk, byttesentral, kontorcafé, reparasjonscafé og utsalgssted for lokal mat- og håndverksprodukter.
 • Plante frukttrær og nyttevekster i sentrum.
 • Etablere et kommunalt åpent låneverksted der innbyggerne kan få tilgang til lokaler med verktøy til produksjon og reparasjon.
 • At infrastruktur/parkanlegg/installasjoner som tilrettelegger for fysisk aktivitet, særlig rettet mot barn og unge, må integreres i sentrumsområdene.
 • Bygge gang- og sykkelveier som gjør det trygt for barn å sykle og gå til skolene.
 • Redusere fartsgrensen på bilveiene i sentrum og i nærheten av skoler av hensyn til gående og syklende.
 • At det gjøres lettere å gå og sykle til Kolbotn sentrum for å redusere biltrafikken.
 • At det bygges sykkel- og gangveier fra sentrum og boligfeltene til turveier i området.
 • Utbedre rullestolrampen på Kolbotn togstasjon slik at toget blir et mer aktuelt kollektivtilbud for rullestolbrukere.
 • Etablere sykkelhotell og andre tiltak for å forhindre sykkeltyverier.

 

Svartskog

 • Styrke Svartskogs særpreg og bidra til et bærekraftig lokalsamfunn.
 • Sikre Svartskog som unikt kulturlandskap og artsrikt villmarksområde nær Oslo.
 • Gå imot en utbygging av Svartskog.
 • Utbedre kollektivtilbud og andre tiltak som gjør Svartskog til et mindre bilbasert samfunn og mer tilgjengelig for friluftsliv og rekreasjon.
 • Satse på lokale, forurensningsfrie vann- og avløpsanlegg. Oppgradering av de få eksisterende forurensende anlegg som finnes.
 • Støtte oppunder lokal produksjon av kortreist mat på eksisterende landbruksareal på Svartskog.
 • Vurdere muligheten for andelslandbruk på Svartskog.

 

Gjersjøen

 • Sikre Gjersjøen som drikkevannkilde og rekreasjonsområde ved å stenge Gamle Mossevei for gjennomfartstrafikk.
 • Stoppe avrenning av tungmetaller til kommunens drikkevann fra alunskiferdeponiet på Taraldrud i Ski kommune.

 

Oppegård Syd

 • Utvikle kommunens tettsteder til grønne, relevante møteplasser med nødvendig handel og servicefunksjoner.
 • Stille krav om at en eventuell utbygging av Myrvoll (Trelasttomta) skal resultere i et grønt og karbonnøytralt tettsted med eget torg, nærbutikk, kafé og lokale aktiviteter.

 

 1. Skole og barnehage

Samfunnets viktigste oppgave er å sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt og med forståelse og vilje til å ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. En trygg oppvekst legger det avgjørende grunnlaget for et godt liv. Barnets behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse må alltid prioriteres fremfor andre hensyn. En god offentlig skole skal være hjørnesteinen i skolesystemet og tilby både pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn.

 

Oppegård MDG vil:

Skole

 • Trappe opp lærertettheten. Målet er et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen.
 • Prioritere oppussing av nedslitte skolebygg.
 • Fortsette driften av Hellerasten skole.
 • Ha flere helsesøstre for å forebygge helseproblemer og avlaste lærerne.
 • Gi skolene mulighet til å abonnere på frukt og grønt og til å velge økologisk mat.
 • Etablere skolehager.
 • At skolen styrker samarbeidet med næringslivet og at lærlingordningen prioriteres.

Barnehage

 • Høyere andel faglærte barnehagepedagoger.
 • Full barnehagedekning.
 • At barn i barnehage og skole får større muligheter til kontakt med voksne av alle generasjoner gjennom samarbeidsprosjekter med andre institusjoner i kommunen.
 • Etablere kjøkkenhager i tilknytning til barnehagene.

 

 1. Naturvern

Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at menneskene ikke står hevet over naturen, men er en del av den. Ødelegger vi naturen, ødelegger vi også vår egen fremtid. Alle arter har egenverdi utover nytteverdien for mennesker. Naturvern er viktig for å sikre og ta vare på forskjellige naturtyper og artsmangfold, og av klimahensyn. Det er et mål i seg selv å bevare mest mulig uberørt natur til framtidige generasjoner. Vi har som mål å minske vårt økologiske fotavtrykk, slik at det kommer på et nivå som ikke overskrider det jorden kan regenerere hvert år.

Menneskets aktiviteter utrydder plante-, fiske- og dyrearter i økende omfang. 4599 arter i Norge er rødlistet (2010) og truet av utryddelse. Av disse holder 36.8 % til i Oslo og Akershus.

Indre Oslofjord er det området i Norge med den mest mangfoldige artssammensetningen i landet og med størst forekomst av truede arter. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder, og det er en forutsetning at vi mennesker klarer å la noen naturområder være fri for våre inngrep.

Oslofjordområdet er et viktig rekreasjonsområde for mange hundre tusen mennesker. Oppegård MDG mener disse områdene størst mulig grad bør vernes mot inngrep og utbygging.

 

Oppegård MDG vil:

 • Sikre Svartskog som unikt kulturlandskap og artsrikt villmarksområde nær Oslo.
 • Rense og rehabilitere Kolbotnvannet slik at man kan bade og fiske her uten helserisiko.
 • Stoppe avrenning av tungemetaller til kommunens drikkevann fra alunskiferdeponiet på Taraldrud i Ski kommune.
 • Sikre Gjersjøen som drikkevannkilde og rekreasjonsområde ved å stenge Gamle Mossevei for gjennomfartstrafikk.
 • Ha årlige ryddeaksjoner for å fjerne alt synlig søppel i skogen, bekker, vann og strandkanten.
 • Sikre 100-metersskogene ved boligområdene.
 • Styrke vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper.
 • Ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse.
 • At viktige leveområder for truede arter vernes mot utbygging.
 • Sørge for åpne viltkorridorer.
 • Ha tiltak mot spredning av miljøgifter og fremmede arter i naturen.

 

 1. Lokal matproduksjon

Befolkningsøkning, miljøgifter, ressursknapphet og klimaendringer skaper store utfordringer når det gjelder verdens matsikkerhet. Grønn politikk må både redusere disse truslene og legge til rette for å takle dem om de blir virkelighet. Tar vi hensyn til varig fruktbarhet i jorda, tilgangen på nok og rent vann, dyrevern, biologisk mangfold, samt lokal kontroll med ressurser og kunnskap, kommer det gift- og kunstgjødselfrie økologiske landbruket best ut. Norge kan med økologisk landbruk fø egen befolkning med god margin.

Vi vil derfor legge til rette for lokal matproduksjon. Bare fantasien setter grenser. Kortreist mat er bra for lommeboken, helsa og miljøet rundt deg.

Vi vil satse på kommunale kjøkkenhager, betydelig planting av frukttrær(gratis frukt til folket), andelslandbruk, skolehager (både i barnehager, skolen og på eldresentre) og aktivt hagebruk i tettstedene. Hagebruk kan også skje i høyden, dvs. på balkonger og tak. Urbant jordbruk og grønne tak gir økt livskvalitet og forbedret folkehelse gjennom folkelig engasjement. Grønne områder og tak bidrar også til å begrense flom ved styrtregn, som vil øke i takt med klimaendringene.

 

Oppegård MDG vil:

 • Etablere ”Prosjekt Eplegård”; at kommunen forskjønner og forgrønner ved å plante frukttrær rundt om i kommunen. Frukten er gratis, og det folk ikke tar med seg hjem hentes av et firma som lager kortreist juice som selges til inntekt for et lokalt formål: for eksempel rensing av Kolbotnvannet.
 • Tilrettelegge for andelslandsbruk: de som vil kan bidra med arbeidskraft eller penger hos bonden og få en del av avlingen i retur.
 • Etablere kommunale kjøkkenhager, der innbyggerne kan leie parseller.
 • Etablere skolehager der barn og ungdom dyrker frukt, bær og grønnsaker (gjelder også barnehager og eldresentre).
 • Stimulere til at det etableres – eller samarbeides med – med en lokal fruktfabrikk som konserverer og bearbeider den frukten som ikke brukes av kommunens egen befolkning.
 • At jordvern skal være en grunnleggende målsetting for all arealplanlegging i Oppegård. Arbeide for en nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Gi støtte til Bondens Marked som alternativ til dagligvarekjedene.
 • Iverksette tiltak for å redusere kjøttforbruket; stimulere til økt forbruk vegetarmat; blant annet ved lokal dyrking av frukt og grønt, grønn matfestival, etc.
 • Ved offentlige innkjøp av mat skal miljøkrav (som kortreist mat og økologisk, miljøvennlig produksjon), sammen med krav til dyrevelferd, utgjøre minst 50 % ved vekting av innkjøpskriteriene.
 • Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter.

 

 1. Helse, forebygging og omsorg

Helsepolitikken bør i større grad vektlegge forebygging. Både innbyggerne og kommunen er tjent med å fremme folkehelse fremfor å behandle helseskader.

Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Fysisk og psykisk påvirkes vi av hvordan vi lever og bor. Vi vil at Oppegård skal være en god kommune å leve i for alle aldersgrupper. Vi vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge.

Vi mener eldreomsorgen i Oppegård i utgangspunktet er god. Likevel er det behov for å sikre at både eldre og andre med omsorgsbehov unngår isolasjon og inaktivitet, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Mange eldre har kunnskaper og livserfaring som i større grad bør utnyttes i frivillig arbeid, både innen skole, barnehage og eldreomsorg.

 

Oppegård MDG vil:

 • Bygge flerbrukshall/senter for allidrett.
 • Bygge flere parkanlegg – eksempelvis skateparker eller familieparker – som tilrettelegger for fysisk aktivitet, særlig blant barn og unge.
 • Stimulere til sunn livsstil, forebygging av sykdom og bruk av Frisklivresept.
 • Styrke barnevernet og tiltak som forebygger vold.
 • Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser.
 • Se på eldre som en ressurs i alle typer frivillig arbeid.
 • Styrke det psykiske helsevernet og støttetiltak til pårørende. Alle som trenger psykolog/psykoterapi skal få tilbud om det.

 

 1. Et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn

Kulturelt mangfold er en betingelse for et grunnleggende fritt og vitalt samfunn.

Et aktivt kulturliv krever en aktiv kulturpolitikk som åpner opp for mangfold og ulikhet. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for et kulturliv og en kulturpolitikk med aksept og rom for ulikhetene som eksisterer i et moderne interkulturelt samfunn.

Oppegård MDG vil at valg av fritidsaktiviteter, treningsmuligheter og sosiale aktiviteter ikke skal være avhengig av familiens økonomi. Vi vil legge til rette for at materiell som trengs for ulike aktiviteter i størst mulig grad kan lånes av et tilrettelagt utstyrsdepot, til idrettsaktiviteter, musikk, kultur og friluftsliv.

MDG vil føre en sosial boligpolitikk og bedre integreringen av flyktninger og innvandrere.

 

Oppegård MDG vil:

 • Stimulere til bygging av ungdomsboliger, eldreboliger og flyktningboliger med lave bokostnader.
 • Ha et tilstrekkelig tilbud av rimelige, kommunale utleieboliger.
 • Støtte frivillig arbeid og arrangementer i kultursektoren.
 • Opprette et utstyrsdepot/utlånssentral for utstyr til idrett og kulturelle aktiviteter.
 • At Kulturskolen kan bli et allment tilbud ved at alle deltakeravgifter på kommunale. kulturskole-, og idrettsaktiviteter skal justeres i forhold til familiens økonomi.
 • Sikre driften av bibliotekene i Oppegård.
 • Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom.
 • Ha et ambisiøst mål for ansettelse av personer med minoritetsbakgrunn i kommunen.
 • Støtte kulturprosjekter hvor innvandrere deltar med sine tradisjoner.
 • Utvide introduksjonskurset til 3 år for dem som ikke har hatt skolegang i hjemlandet.
 • Opprette møteplasser for folk fra forskjellige kulturer for å bedre integreringen.

 

 1. Idrett

Et bredt idrettstilbud er viktig for å fremme både fysisk og psykisk helse hos barn, så vel som ungdom og voksne. Frafall fra idrett i ungdomsårene er imidlertid betydelig og vi ønsker å minimere dette ved å øke aktivitetstilbudet. Vårt håp er at alle kan finne en idrett eller aktivitetsform de trives med.

Idrettslagene våre kan tilby et bredt spekter av idretter, men det er stor mangel på treningsfasiliteter. Derfor ønsker MDG Oppegård en stor satsing på idrettsanlegg. Dette gjelder både innenfor tradisjonelle anlegg (håndballbaner, kunstgress), men også innenfor særidrettene.

Utendørs treningsapparater og hinderløyper i tilknytning til sentrumsområdene og turområdene vil være et gratis og døgnåpent treningstilbud i kontrast til de kommersielle treningssentrene.

Oppegård MDG vil:

 • Etablere en treningspark på “kollen” bak stabburet i Kolbotn sentrum.
 • Anlegge kunstgress med undervarme på Sofiemyr Stadion.
 • Bygge et senter med treningsmuligheter for særidretter som turn/RG, bryting, boksing, kampsport, styrkeløft/vektløfting osv.
 • Bygge en ny tre-flate flerbrukshall.
 • Etablere hinderløyper og treningsapparater i og ved turløypene i skogsområdene.
 • Utvide hockeybanen på Sofiemyr og legge til rette for kunstis.
 • Opprette et utstyrsdepot/utlånssentral for idrettsutstyr.
 • Gjøre all trening på kommunale anlegg gratis for kommunens idrettslag, uavhengig av alder på utøverne.

 

 1. Grønn økonomi

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er erstattet med en ydmyk holdning overfor naturen og kommende generasjoners behov. Økonomien vil da være en integrert del av naturens kretsløp, slik at menneskeheten ikke forbruker mer ressurser og har ikke større utslipp enn kloden kan gjenskape og absorbere.

Særlig når det gjelder mat, energi og andre basisvarer må økonomien baseres mer på lokale kretsløp enn dagens globaliserte økonomi. Dette vil gi et mer stabilt økonomisk grunnlag med tryggere arbeidsplasser og mulighet for mer demokratisk styring og deltakelse.

Hvis norske kommuner skal kunne opprettholde gode tjenestetilbud til sine innbyggere, er det nødvendig at både staten og kommunene stimulere til innovasjon, entreprenørskap og forskning for å utvikle grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser.

Vi ønsker å gi et mangfold av små, lokalbaserte bedrifter større rom på bekostning av mektige multinasjonale selskaper. En demokratisk og mangfoldig økonomi er desentralisert. En grønn økonomi kan ikke være avhengig av å vokse.

De Grønne i Oppegård mener kommunens handelsvirksomhet burde vært supplert med flere grønne handelsalternativer. Vi ønsker at det legges til rette for handelsvirksomhet basert på gjenbruk, bytting, reparasjon samt foredling og konservering av lokal mat. Det er viktig å satse på et mangfoldig næringsliv, innovative og fremtidsrettede bedrifter og ny, miljø- og klimavennlig teknologi og produksjon.

Vi går imot søndagsåpne butikker.

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig og kan ikke opprettholdes. På sikt må økonomien derfor innrettes slik at produkter gjenbrukes og råmaterialer resirkuleres.

Kommunesammenslåing: Vi mener at Oppegård kommune i utgangspunktet har en god størrelse og ikke bør bruke ressurser på å utrede kommunesammenslåing. Hvis kommunesammenslåing likevel kan være aktuelt, mener vi dette kun kan skje etter at et konkret forslag har fått flertall ved en folkeavstemning i Oppegård.

 

Oppegård MDG vil:

Overordnet

 • At flest mulig av kommunens enheter miljøsertifiseres.
 • At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.
 • Ha et bevisst arbeid mot korrupsjon, også hos leverandører og kontraktører.
 • Innføre eiendomsskatt fremfor å redusere på tjenestetilbud og øke lånegjelden.
 • Trekke kommunale midler og fond ut av investeringer i kull, olje og gass.
 • Videreutvikle Oppegård som en selvstendig kommune i Follo og Akershus.

Næringsliv

 • Stimulere til etablering av bruktbutikk, butikk for salg av lokal mat, kontorcafé, reparasjonsverksted samt byttesentral av sportsutstyr, klær, møbler etc. på Kolbotn.
 • Satse på et mer mangfoldig, energismart og fremtidsrettet næringsliv i Oppegård.
 • Samarbeide med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging.
 • Samarbeide med næringslivet om redusert energibruk til bygninger og transport.
 • Si nei til søndagsåpne butikker i Oppegård, bortsett fra de som har åpent innenfor dagens lovverk.
 • Stimulere arbeidslivet til å ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne.

Avfall og ressurser

 • At avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig, og at Oppegård går foran i dette arbeidet. Minst mulig restavfall må brennes og mest mulig bør gjenvinnes.
 • At kommunen skal legge til rette for at matavfall og annet organisk avfall inngår i produksjon av biogass. Restprodukter skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring.
 • At det utarbeides komposteringsplaner for alle nye boligområder.
 • At det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
 • At renovasjonsavgiftene tilpasses for å skape størst mulig avfallsminimering og gjenvinning.
 • Evaluere eksisterende renovasjonsordning og starte innsamling av matavfall.
 • Øke produksjonen av biogass fra kilder som avfall, kloakk, husdyr- og fiskegjødsel vesentlig.

 

Vedtatt på Oppegård MDGs program- og styremøte 24. juni 2015. Revidert 21. august 2015.